Emeklilik ve Ölüm Yardımı Yönetmeliği
Ekleme Tarihi: 24.06.2020 13:30:24

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ

YARDIMLAŞMA VAKFI

(SİYAV)

EMEKLİLİK İKRAMİYESİ VE ÖLÜM YARDIMI

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsamve Tanımlar

 

Amaç:

Madde1  :Sosyal sigortalar kurumu personeli yardımlaşma vakfı (SİYAV) Senedinin 5/a, 6/oMaddelerine dayanılarak; vakıf üyelerinden emekli olanlara, çalışırlarken malulolanlara veya emekli iken ölenlerin hak sahiplerine, bu koşulları taşımak kaydıylaemeklilik ikramiyesi ve ölüm yardımı  ödenir.

Kapsam :

Madde 2 : Kadrolu olarak görev yapan memur statüsüne tabi üyelerile emeklilik, tayin, istifa ve benzeri nedenlerle görevlerinden ayrılmaklaberaber üyeliğini katılma payı ödemek suretiyle devam ettirenler ve bunlarınhak sahipleri, bu yönetmelikte yer alan Emeklilik ikramiyesi ve Ölüm yardımıödenmesine ilişkin hükümlerden yararlanırlar.

Tanımlar :

Madde 3 :  Bu yönetmeliktegeçen;

Vakıf                             : Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı’nı(SİYAV)

SİYAV                            : Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı’nınkısa adını,

Yönetmelik                   : (SİYAV) Emeklilik ikramiyesi ve Ölüm yardımıyönetmeliğini,

Aidat                             : Üyenin aylık olarak ödeyeceği tutarı,

Katılım Payı                  : Üyenin Emeklilik, istifa, Nakil ve benzeri hallerdegörevinden ayrılmasından sonra ödeyeceği tutarları, üyenin ölümü halinde haksahiplerinin Emeklilik ikramiyesi hak edebilmek için ödeyecekleri tutarları,

                                      Üyelerin Memurstatüsünde geçen sürelerini, askerlik veya zorunlu kamu hizmetinde geçen,ücretsiz izinde geçen süreleri borçlanmak sureti ile ödedikleri tutarları,

Nema                            :  Üyelerdenalınacak aidat ve katılma payları ile diğer kaynakların çeşitli yollardanişletilmesi ile sağlanacak net getiriyi,

Hak sahipleri                : Dul karı veya Kocayı, dul karı ve kocanın bulunmamasıhalinde çocuklarını, karı ve koca ve çocuklarının bulunmaması halinde anababasını yukarıda bahsedilenlerin bulunmaması halinde kanuni mirasçılarını,

Hizmet Süresi               : Üyenin aidat ve Katılma payı ödediği süre ileborçlandığı süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ESASLAR

Aidat, Emeklilik ikramiyesi, Ölüm yardımı

 

Aidat veKatılım payı Ödeme Zorunluluğu :

Madde 4 : 3. Madde kapsamımda bulunan üyeler ve hak sahipleri buyönetmelikte geçen yardımlara hak kazanabilmek için SİYAV’a aidat ve katılımpayı ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmek zorundadırlar.

Aidat veKatılım payı Ödeme Usulü :

Madde 5  : Aidatlarve katılım payları üyeler tarafından en geç ait olduğu ayın 20’sine kadar Vakıfhesaplarına yatırılır.

             Dekontlarınbir örneğinin talep hainde ibrazı zorunludur.

             Üyelercesüresi içinde ödenmeyen aidat ve katılım payları için her ay 6183 sayılıkanunda ön görülen gecikme zammı uygulanır.

             Mücbirsebep hariç olmak üzere kesintisiz altı ay aidat ödemeyenler üyelikten ayrılmışsayılırlar.

             Borçlanmayapan üyenin yükümlülüğünü Aralıksız 6 (altı) ay yerine getirmemesi halindeborçlanması son bulur.

             Ancakdoğal afet ve yönetim kurulunca kabul edilecek mücbir sebepler (Deprem, Subaskını, Yangın) nedeniyle o bölgede yaşayan üyelerimizin doğal afetin vemücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıldan fazla olmamakkaydıyla, Askere giden üyelerin Askerlik süresince, aidat ve borçlarındangecikme cezası talep edilmez.

             YineBorçlanma (Katılım Payı) ödemesinden vaz geçen üyelerce,  Talep tarihine kadar ödedikleri katılımpaylarının, ödenmeyen ay, aidat borçlarına mahsup edilmesini istemeleri halindemahsubu yapılan ay aidat borçları içinde gecikme zammı istenmez.

             2.maddede sayılan nedenlerle görevinden ayrılarak üyeliğini devam ettirenler vebunların hak sahipleri tarafında ödenecek katılım payının miktarı, üyenin enson aya ait aidat tutarıdır.

Emeklilikİkramiyesinden Yararlanmanın Koşulları:

Madde 6: Üyelik aidatlarının veya katılım payının en az 10 (on)Tam yıl (Borçlanma dâhil) ödenmesi ve 1. Maddedeki hal ve şartlarıngerçekleşmesi kaydıyla, istekleri halinde kendilerine, ölümleri halinde haksahiplerine emekli ikramiyesi ödenir.

             Vakıftanemekli ikramiyesi alarak veya istifa ederek üyelikten ayrılmış olanların,istekleri halinde tekrar aidat ödemeleri koşulu ile üyeliğe kabul edilirler. Buşekilde üyeliğe kabul edilen üyeler, kendilerinin üyeliğe kabulüne ilişkinYönetim kurulu kararının alındığı tarihi takip eden aydan itibaren aidatödemeye başlarlar. Bu üyelerin yeniden aidat ödemeye başladıkları tarihtenitibaren biriken aidatları, ödenen bu aidatlar üzerinden hesaplanacak nemasıile birlikte istekleri haline kendilerine, ölümleri halinde hak sahiplerineödenir.

             Yenidenüyeliğe kabul edilen üyelere geçmişe yönelik sürelerle ilgili herhangi birborçlanma hakkı tanınmayacağı gibi üyelikten ayrılmaları halinde de, kendilerineve hak sahiplerine üyeliğe kabulden sonraki aidatları ve bu aidatları üzerindenhesaplanacak nemalar dışında herhangi bir ilave ödeme yapılmaz.

             Vakıftanemekli ikramiyesini alarak ayrılan üyeler ile hak sahipleri Vakfın tesis veişletmelerinden diğer üyeler gibi yararlanabilir.

Emeklilikikramiyesinin Hesaplanması. :

Madde 7 : Katılımcının 31.12.2003 tarihi itibariyle sabitlenentutar toplamına bu tarihten sonra her ayın son günü itibariyle o aya aithesaplanan nema tutarından vakıf senedimizin 29. Maddesinde belirlenen %20’likidame ve yatırım amaçlı pay ayrılmasını müteakip kalan nema katılımcınınkapitaline oranlanarak eklenmesi suretiyle ikramiye tutarı belirlenir. Tüm katılımcılarınemekliliğe esas kapitallerinin sabitlenmesi işlemi neticesinde dağıtılabilirbir tutar çıkması halinde bilanço emeklilik fonunu aşmaması kaydıyla her yılocak ayı nemasının dağıtımı aşamasında bu tutarda katılımcıların kapitalineoranlanarak tevzi edilir.

             İkramiyeson aidatın ödendiği ayı takip eden ayın içinde ödenir.

Ölüm Yardımı.:

Madde 8 : Üyenin ölümü halinde 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunun 208. Maddesine göre verilen yardımın %50 fazlasıyla hak sahiplerineölüm yardımı yapılır.

             Ancak;Hak sahiplerinin ölüm yardımına hak kazanabilmeleri için üyenin giriştarihinden itibaren altı ay bil fiil aralıksız vakfa aidat ödemesi şarttır.

             Buşartı yerine getirmeden ölen üyelerin varislerine sadece ödediği aidat, yasalfaizi ile ödenir.

Toptan Ödeme.:

Madde 9 : üyeler ve hak sahiplerinin, emekli ikramiyesi ödenmekoşullarını taşımamaları veya 11. Maddedeki hakkın düşmesi durumu hariç herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona ermesi (istifa) durumda birikmiş aidat vekatılma payı miktarları kendilerine geri ödenir.

HakSahiplerine Yapılacak Ödemeler. :

Madde 10 : Hak sahiplerine yapılacak emekli ikramiyesi, ölümyardımı ve toptan ödemede;

a)  Dul karı veya Kocaya,

b)  Dul karı Veya kocanın bulunmaması halinde çocuklarına,

c)   (a) ve (b) Fıkralarında belirtilen kişilerinbulunmaması halinde ana babaya,

d)  (a)-(b)ve(c) maddelerinde yazılı hak sahiplerininbulunmaması halinde kanuni mirasçılarına ödeme yapılır.

e)   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Hakların Düşmesi. :

Madde 11:  BU yönetmelikte yazılı haklar vakıfçailgililere usulüne uygun tebliğ edildiği halde, tebliğ tarihinden başlayarak (1)yılı içinde üye veya hak sahiplerince talep olunmadığı takdirde düşer ve vakfagelir kaydedilir.

             Bunlarıntahakkukundan ödenmesine kadar geçecek süre için vakıftan her ne ad altındaolursa olsun faiz, vs. isteminde bulunulamaz.

 

Hakların Devredilemezliği.    :

Madde 12:   Bu yönetmelikten veya vakıf senedinden doğanhaklar, üyelerce başkasına devir ve temlik edilemez.

 

Borçlanma. :

Geçici Madde1 : Aktif üyeler kamu kurum vekuruluşlarında memur statüsüne tabi olarak geçen süreler ile askerlik veyazorunlu başka kamu hizmet, süresiz izin olarak geçen sürelerden en çok (60)aylık süreye ait katılım payını ay be ay ödemek suretiyle borçlanabilirler.

             Borçlanılansüreler üyelik süresine katılır ve ödene katılma payları borçlanılan dönemiçindeki aylara ödenmiş sayılır. Borçlanma ödemeleri  aylık aidat ve katılma payları tutarındayapılır.

             Haksahiplerinin borçlanma talepleri kabul edilmez. Ancak; Borçlanan üyenin ölümühalinde hak sahipleri katılma paylarını ödeyerek ikramiye ödemesine hakkazanabilirler.

             Borçlanmatalebi 15.06.2004 Tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde yapılır.

 

YürürlükTarihi. :

Madde 13: Bu yönetmelik yeni Resmi Vakıf Senedinin ilgilimahkemece tescilinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme. :

Madde 14: Bu yönetmeliği Vakıf Yönetim Kurulu yürütür.